logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Adatvédelem

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Cookie (süti) tájékoztató

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

I. A szabályzat célja

1. § (1) Jelen szabályzat célja, hogy a Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a következőkben kifejtett adatvédelmi garanciák által biztosítsa az adatkezelések átláthatóságát, jogszerűségét, és biztosítsa az adatkezelésben érintett személy személyes adatok védelméhez való jogát, és ezen keresztül a magánszférája és a háborítatlan szabad vallásgyakorláshoz való jogát.
(2) A jelen szabályzat kiemelten figyelembe veszi, hogy az Egyházközség tagjainak különleges személyes adatait kezeli, melyek szükségesek az Egyházközség céljainak megvalósításához, azonban az érintett személyek magánszférájának bensőségesebb területéhez tartoznak. Ezen adatok bár az Egyházközségen belül viszonylag szélesebb körben ismertek, azonban jogosulatlan személyek azzal az érintett életét jelentősen befolyásolva visszaélhetnek. Ennek elkerülése jelen szabályzat kiemelt célja.

II. Jelen szabályzat kapcsolata más jogi normákkal 

2. § Jelen szabályzat alkalmazása során elsődleges jogforrás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 

3. § A lelkészi hivatal ügyrendjét szabályozó egyházközségi szabályrendelet jelen szabályzatnak megfelelően fogadható el, illetőleg módosítható. Amennyiben jelen szabályzat hatálybalépésekor szükséges, a szabályrendeletet e szabályzatnak megfelelően felül kell vizsgálni. 

III. Az érintettek köre, az adatkezelés céljai, és a célok szerint kezelt személyes adatok köre és formái, az adatkezelés formái és időtartama

4. § Az Egyházközség által folytatott adatkezelésben érintett személyek: az egyházközség anyakönyvében szereplő személyek, az egyházközség tagjai, az egyházközség tagjai közül választott tisztségviselői, az egyházközség által tevékenysége során alkalmazott egyéb tisztségviselők, valamint az egyházközség által foglalkoztatottak. 

5. § Az Egyházközség által folytatott adatkezelések célja az általa képviselt szellemi és kulturális gyülekezeti közösségi élet biztosítása. Az adatkezelések a következő konkrét adatkezelési célok mentén különülnek el egymástól: 

a) az Egyházközség által vezetett anyakönyvek,
b) az Egyházközség tagjainak nyilvántartása,
c) az Egyházközség tisztviselőinek és további foglalkoztatottjainak nyilvántartása, 
d) az Egyházközség hitéleti tevékenységével kapcsolatos iratkezelés, 
e) az Egyházközség gazdasági szervezeti egységeinek működtetésével kapcsolatos adatkezelések.  

6. § (1) A személyes adatok köre az 5. § a) pont esetében:

Anyakönyvek 
keresztelési: érintett személy neve, születési helye és ideje, lakhelye, hozzátartozók neve, vallása és foglalkozása, keresztszülők neve, vallása, foglalkozása
konfirmációi: érintett személy neve, születési helye és ideje, lakhelye, hozzátartozók neve, vallása és foglalkozása, keresztelés helye és ideje
esketési: érintett személyek neve, születési helye és ideje, lakhelye, családi állapota, vallása, hozzátartozók  neve, tanúk  neve, vallása, foglalkozása
temetési: érintett személy neve, születési helye és ideje, lakhelye, vallása, foglalkozása, elhalálozás helye és ideje, elhalálozás oka, hozzátartozók neve, bejelentő neve és elérhetősége.

 (2) A személyes adatok köre az 5. § b) pont esetében:  
Egyházközség tagjainak nyilvántartása vonatkozásában érintett személy neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, email címe

 (3) A személyes adatok köre az 5. § c) pont esetében: 
Egyházközség tisztviselőinek (egyházközségi választások során nyilvántartott adatok), és további foglalkoztatottjainak nyilvántartása érintett személy neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, telefon, e-mail cím, személyi igazolvány száma, TAJ száma.

 (4) A személyes adatok köre az 5. § d) pont esetében: 
Hitéleti tevékenység vonatkozásában pl. evangelizáló, missziói munka, hitoktatás, konfirmációi oktatás, ifjúsági alkalmak, diakóniai feladatok, az ehhez tartozó személyes adatok

 (5) A személyes adatok köre az 5. § e) pont esetében: 
Gazdasági szervezeti egységek (pl. temető üzemeltetés, ifjúsági szálláshely üzemeltetés, óvoda, bölcsőde, diakóniai otthon üzemeltetése) amennyiben magánszeméllyel kötünk szerződést, a szerződésben megnevezett adatok (név, szül, hely, idő, szig.szám., vagy egyéni vállalkozó szám stb. számít személyes adatnak

7. § Az Egyházközség által vezetett nyilvántartások köre és formái: 

a) anyakönyvek, 
b) egyházközségi nyilvántartások, 
c) irattár, 
d) levéltár, 
e) munkaügyi nyilvántartás,
f) adminisztrációs ügyek nyilvántartása.

8. § (1) Az 5. § a)-d) pontjai nem törölhetők, kezelésük az Egyházközség alapvető tevékenységének ellátásával kapcsolatos.
(2) Az 5. § e) pontban ismertetett, a munkáltatással kapcsolatos adatok mindaddig kezelendők, amíg a foglalkoztatás igazolása céljából szükséges. 
(3) Az 5. § f) pontban ismertetett adatkörök kezelésére az adózással és számvitellel kapcsolatos elévülési idők, mint adatkezelési idők vonatkoznak. 

IV. A kezelt adatok jellege

9. § Az Egyházközség által kezelt, a jelen szabályzat 5. § a)-e) pontban meghatározott, természetes személlyel kapcsolatos adatok az Adatvédelmi Rendelet  értelmében különleges személyes adatok kategóriájába tartoznak. Az ilyen adatok kezelése, gyűjtése és nyilvántartása során fokozott figyelemmel kell lenni az adatok szenzitív jellegére, és kiemelten be kell tartani a jelen szabályzatban, illetőleg a lelkészi hivatal ügyrendjében rögzített, adatbiztonságra vonatkozó szabályokat. 

V. Az adatkezelés jogalapja

10. § (1) Az 5. § a)-d) pontjában meghatározott személyes adatok kezelésének jogalapjai a következők: 
a) az érintett kifejezett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez 
b) az adatkezelés az Egyházközösség jogszerű tevékenysége keretében, a rá vonatkozó egyházi normák, vagy a hatályos állami törvényi rendelkezések szerint meghatározott célból történnek .

(2) Az 5. § e) pontjában meghatározott személyes adatok kezelése a foglakoztatásból és szociális ellátások biztosításából fakadó kötelezettségek teljesítése. 

(3) Az 5. § f) pontjában meghatározott személyes adatok kezelése az adatkezelőre vonatkozó adóügyi és számviteli kötelezettségek teljesítése. 

(3) Amennyiben az adatkezelés jogalapja (1) bekezdés a) pontjában foglalt hozzájárulás, azt úgy kell megkérni, hogy annak megtörténte utóbb igazolható legyen. 

(4) A 5. § e) pontban ismertetett adatok kezelése az adóügyi és számviteli jogszabályokon alapszik. 

VI. Az adattovábbításra vonatkozó különös szabályok

11. § (1) A jelen szabályzat 5. § a)-e) pontjában meghatározott célból kezelt személyes adatok az Egyházközség szervezetén kívüli személynek csak akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett személy kifejezett, írásbeli hozzájárulását adta, vagy ha azt törvény elrendeli és az adatkezelés célja azt indokolja, illetőleg az más, nem személyes adatok kezelésével nem valósítható meg. 

(2) Az adattovábbításokat elsődlegesen az érintett személyen keresztül kell megvalósítani, vagyis az adatokat, az azokat tartalmazó dokumentumot, elektronikus küldeményt az érintett számára kell továbbítani, aki az adatokat igénylő személy felé a tényleges adatátadást megteszi. E szabálytól csak konkrét törvényi rendelkezés esetében, vagy olyan adattovábbításokkor lehet eltekinteni, amikor az adatokat a Magyarországi Evangélikus Egyház egyházkormányzati testületeinek, részeinek, egyházi jogi személyeinek szükséges továbbítani, az érintett kérelmére, illetőleg az érintett által vállalt tisztség, egyéb státusz betöltéséhez szükséges igazolásul. 

(3) Az Egyházközség tisztviselőinek adatait munkaügyi és adóügyi célból a törvényben adatkezelésre felhatalmazott állami szervezetek részére, a törvényben rögzített adatkör erejéig továbbítani kell. 

12. § Amennyiben az Egyházközség harmadik személy részére személyes adatokat ad át, a nyilvántartást olyan formában kell vezetnie, hogy az érintett erről utóbb tájékoztatást kérhessen (adattovábbítási nyilvántartás). Az adatkezelést úgy kell megszervezni, hogy a tájékoztatást legalább húsz évig meg kell tudni adni az érintett részére.

VII. Az adatkezelő személye, és az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó rendelkezések

13. § (1) Az Egyházközség által végzett személyes adatok kezeléséért az Egyházközség elnöksége a felelős. A konkrét személyes adatok kezelésével kapcsolatos eljárási rendet és az adatkezelésben részt vevő tisztviselők kötelezettségeit a lelkészi hivatal ügyrendjében kell rögzíteni. 
(2) Az Egyházközség valamennyi tisztségviselőjének, illetőleg az adatokhoz jogszerűen hozzáférő tagjának kötelessége, hogy az általa megismert, kezelt adatokhoz arra fel nem hatalmazott személy ne férhessen hozzá. 

14. § Az Egyházközség elnökségének címe, elérhetősége: Lelkész neve: Steindl Papp Judit
9700. Szombathely, Akacs Mihály u.54 +36208244106,pappjudit2@gmail.com  (cím, telefon, e-mail cím), Felügyelő neve Lovass Tibor Bertalanfy utca 32. +36205435200 lovasstibor@gmail.com (cím, telefon, e-mail cím) 

15. § (1) Az Egyházközségnek, mivel szenzitív adatokat kezel, adatvédelmi tisztviselőt kell kineveznie. A tisztviselő az Egyházközség elnökségének felel, és ellátja a vonatkozó jogszabályokban foglalt feladatait. 
(2) Adatvédelmi tisztviselőnek az Egyházközség olyan munkatársa nevezhető ki, aki rendelkezik mindazon szakmai gyakorlattal és tudással, mely e feladat ellátásához szükséges. Amennyiben ilyen munkatársa nincs, megbízhatja az Magyar Evangélikus Egyház Országos Irodájának (a továbbiakban: Országos Iroda) adatvédelmi tisztviselőjét a feladatok ellátására. 

16. § (1) Amennyiben az Egyházközség tevékenysége során, a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan olyan jogkérdés merül fel, melyet a jelen dokumentum nem szabályoz, az elnökség kérdésével a Országos Irodájának adatvédelmi tisztségviselőjéhez (továbbiakban: adatvédelmi tisztviselő) fordulhat. Az adatvédelmi tisztviselő válaszát az ügy jellegére és az esetleges határidőkre tekintettel adja meg. 
(2) Amennyiben az ügy jellege indokolja, és az Egyházkerület elnöksége azt elfogadja, az adatvédelmi tisztviselő a jogkérdésben konzultációt kezdeményezhet harmadik személyekkel, így a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal. 
(3) Az Egyházközség elnöksége az adatvédelmi tisztviselő válaszát figyelembe veheti, azonban a döntését saját hatáskörben hozza meg. 

17. § Amennyiben az Egyházközség új adatkezelési technológiát, eljárási rendet vezet be, adatvédelmi hatásvizsgálatot szükséges végezni annak vizsgálata céljából, hogy az újítás megfelelően biztosítja-e az adatkezelésben érintett személyek jogainak a védelmét. Az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzéséhez az Egyházközség elnöksége, illetőleg saját adatvédelmi tisztviselője az Országos Iroda Adatvédelmi tisztviselőjétől segítséget kérhet.

VIII. Az érintett jogai

18. § Az Egyházközség által kezelt adatok elsődleges forrása az érintett személy. Harmadik személytől csak akkor kérhető adat, 
a)    ha azt törvény lehetővé teszi, 
b)    az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárult. 

19. § (1) Az adatkezelésben érintett személyek saját adataikról tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül kell az érintett részére megadni. A tájékoztatást az érintett számára az általa kért formában – szóban, írásban –, a kezelt adatokról készült másolat útján, vagy elektronikusan kell megtenni. A tájékoztatás megadása ingyenes. 
(2) Az érintett személy jogosult arra, hogy a következő információkról tájékoztatást kapjon az Egyházközség elnökségétől: 

a) az adatkezelés céljáról,
b) amennyiben lehetséges, az 5. § c) és f) pontjai esetében a személyes adatok tárolásának időpontjáról, valamint arról, hogy az 5. §-ban ismertetett további adatkörök kezelésének megszűntetése nem lehetséges, 
c) a helyesbítés és amennyiben lehetséges a személyes adatok törlésének lehetőségéről és formájáról, 
d) amennyiben adatfeldolgozót vettek igénybe, annak személyéről,
e) ha a személyes adatait továbbították, mely személyek részére történt és milyen jogalappal,
f)  ha adatvédelmi incidens történt, annak körülményeiről, hatásáról, az elhárításra tett intézkedésekről, 
g) arról, hogy esetleges panaszával kihez fordulhat, illetőleg
h) amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, az adatok forrásáról minden elérhető információt. 

(3) Az (2) bekezdés g) pontjában foglalt panasszal az érintett döntésétől függően fordulhat: 

a)    az Egyházközség elnökségéhez,
b)    az adatvédelmi tisztviselőhöz, 
c)    a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint 
d)    az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez. 

20. § Ha az érintett észleli, hogy a kezelt személyes adata hibás, helyesbítését kérheti az Egyházközség elnökségétől. Az érintett kérését, amennyiben az szükséges, indokolatlan késedelem nélkül át kell vezetni. A kérés elbírálásáig a személyes adatok kezelését korlátozni kell. 

21. § (1) Amennyiben az érintett úgy látja, hogy a személyes adatok kezelése jogellenes, kérheti személyes adatainak törlését. 
(2) Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelése kizárólag a hozzájárulásán alapszik, és az adatok törlése az Egyházközség vallási feladatainak ellátását nem korlátozza , kérheti személyes adatainak törlését. 
(3) Törlés helyett zárolni kell azokat a személyes adatokat, amelyek kezelésének megszűntetése az érintett személy személyiségi jogait sértik. 
(4) Amennyiben az Egyházközség Elnöksége az adatok törlésének jogosságát nem tudja eldönteni, állásfoglalás megkérése céljából az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat. 
(3) Az érintett kérésének elbírálásáig a személyes adatok kezelését korlátozni kell. 

22. § Amennyiben a személyes adatok kezelését korlátozni kell, azokat felhasználni csak az érintett személy hozzájárulásával lehet. 

IX. Adatbiztonságra vonatkozó szabályok

23. § (1) Az Egyházközségnek az általa kezelt személyes adatokat, azok szenzitív jellegére tekintettel megfelelő technikai és szervezési intézkedések érvényesítésével kell védelemben részesíteni.
(2) A technikai intézkedések során a következő követelményeket kell érvényesíteni: 

a)    biztosítani kell, hogy az adatok – papír alapú, vagy digitális – hordozója megfelelő védelemben részesüljön. Így papír alapú nyilvántartás esetén, a papírokat elzárt helyiségben, zárható szekrényben kell elhelyezni. Digitális nyilvántartás esetén a számítógépet megfelelő jelszóval kell ellátni, és amennyiben lehetséges, a számítógépet nem lehet összekötni az internettel.  
b)    Fokozottan kell felügyelni, hogy a kezelt adatok ne vesszenek el, vagy jogellenesen ne módosuljanak. 
c)    Kiemelten biztosítani kell, hogy a kezelt személyes adatok ne kerülhessenek arra fel nem jogosított személy(ek) birtokába. 
d)    Biztosítani kell, hogy amennyiben az eredeti adathordozó megsérül, az adatok eredeti tartalmukban rekonstruálhatóak legyenek. Így digitális nyilvántartás esetén a nyilvántartásról heti vagy havi rendszerességgel kell másolatot készíteni. 

(3) Szervezési intézkedéseken keresztül biztosítani kell, hogy az adatokhoz az Egyházközség tisztviselői és dolgozói közül is csak az arra jogosult személy férhessen hozzá. 

24. § Amennyiben külső személy kér személyes adatot az Egyházközségtől, akkor a jelen szabályzat 11. §-át kell alkalmazni. Ha az adatokat közvetlenül az azokat igénylő személynek továbbítanák, előtte meg kell győződni arról, hogy az adatok kezelésére valóban jogosult. Így az adatigénylését írásban kell megkérni, és abban az adatigénylés célját és jogalapját közérthető formában ki kell fejtenie. Ezt a követelményt állami szervek esetén is fokozottan érvényesíteni kell. Amennyiben kétség merülne fel az adatigénylés jogszerűségéről, azt meg kell tagadni. 

25. § (1) Amennyiben az adatbiztonsági követelmények sérelmével a kezelt személyes adatok sérültek, megsemmisültek, elvesztek, megváltoztak, vagy jogosulatlan személy ahhoz hozzáfért, adatvédelmi incidens történt. 
(2) Ha az adatvédelmi incidens nem jelent magas kockázatot az érintett jogaira nézve, a megtörtént eseményt nyilván kell tartania. Ennek keretében rögzíteni kell a keletkezett eseményt, és a megtett intézkedéseket. 
(3) Amennyiben az adatvédelmi incidens magas kockázattal járt az érintett személy jogaira nézve, annak tudomására jutásától számított 72 órán belül be kell jelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.  
(4) Az Egyházközség elnöksége a bejelentés megtételéhez az adatvédelmi tisztviselő segítségét kérheti. 

X. Záró rendelkezések

26. § Jelen szabályzat az elfogadásának napján lép hatályba. A szabályzat a helyben szokásos módon kerül közzétételre. 

Kelt: 2022. 07.01

Cookie (süti) tájékoztató

A Cookie (süti) tájékoztató hatálya
Jelen szabályzat a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség (továbbiakban: Üzemeltető) kezelésében álló következő weboldalakra vonatkozik:
http://www.szombathely-lutheran.hu/

Mik azok a cookie-k (vagy sütik)?
Amikor a látogató a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalt meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.
Kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá weboldalunk kényelmesebb használatát elősegítő sütiket használunk.
Az általunk alkalmazott sütik egy része csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek oly kényelmi sütik, melyek 1 hónapig tárolódnak számítógépén, hogyha rendszeresen látogatja weboldalunkat, akkor a böngészője megjegyezze a korábban használt beállításait, így nem szükséges minden megtekintéskor újból elfogadnia süti tájékoztatónkat vagy rendszeresen beállítania az igényei szerinti szűrési feltételeket.

A sütik célja
Egyes általunk használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (session cookie - munkamenet süti), mások a weboldal kényelmesebb használatának elősegítésére szolgálnak. A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése.

A sütik típusai

1. Munkamenet sütik
A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

2. Használatot támogató kényelmi sütik
Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (például: elfogadta a süti tájékoztatót és a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.
A kényelmi sütikben személyes adatokat nem rögzítünk, kizárólag egy azonosítószámot tárolunk, melyből az oldal értesül, hogy a sütitájékoztató korábban elfogadásra került. A kényelmi sütit a kliens gép böngészője tárolja 1 hónapos lejárati idővel. 

Biztonság

Lényeges, hogy az oldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.
A látogató a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldal Üzemeltetőjének elektronikus szolgáltatásait.

A böngésző süti beállításainak ellenőrzése, a sütik letiltása
A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari

Tudnivalók reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Amennyiben szeretné megtekinteni, deaktiválja a reklámblokkoló alkalmazást!

Adatvédelmi tájékoztatás
Érintett domain: http://www.szombathely-lutheran.hu/
Kezelt adatkör: Session
Süti típusa: Munkamenet sütik
Adatkezelési jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
Adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása
Adatkezelés időtartama: a vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
 

Dominó Trans
Bethlen Alap
Nyitott ajtók
Cholnoky Kalendárium
Evangélikus Szeretetszolgálatért Alapítvány
Reményik
Szombathely Diakóniai Központ
Evangélikus Diakónia Magyarország
Evangelikus.hu
YS